Stormware Pohoda
FINAPOS s.r.o., Pavla Hanuše 252/4, Hradec Králové 500 02

hlavní stránkanabídka služebkontaktceníkodkazy potřebné k vedení účetnictvínaši spokojení klientispolupracujeme s...

 finapos s.r.o., vedení účetnictví, daně, finanční poradenství, evidence

Jste začínající podnikatel a nevíte si rady s vedením účetnicví, podívejte se do nabídky našich služeb, určitě najdeme společné řešení k Vaší spokojenosti.  více zde ...

Práce s účetním programem POHODA je zárukou kvalitního vedení Vašeho účetnictví.  více zde ...

Máte nějaký dotaz k vedení účetnicví Vaší firmy, neváhejte se zeptat, rádi s Vámi probereme vše potřebné a navrhneme řešení. více zde...

Zaručujeme osobní přístup ke klientům při vedení a zpracování účetnictví, podívejte se o koho se staráme.  více zde ...

Vedení účetnicví vyžaduje aktuální informace. Na našich stránkách si můžete pohodlně pomoci odkazů vyhledat vše potřebné. více zde ...

 webmaster: PROMEDY s.r.o., Josef Černý, www.promedy.cz/webmaster.htm , copyright © 2007-2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů v rámci smluvního zpracování účetnictví a mezd společností FINAPOS s.r.o.

Smluvní strany: Správce – objednatel služby (dále jen “Správce“) a Zpracovatel – dodavatel služby (dále jen „Zpracovatel“), které se zavázal poskytovat Správci služby spočívající ve vedení účetnictví a zpracování mezd (dále jen „Služby”).Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zaměstnanců Správce (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.Se všemi Osobními údaji je nakládáno v souladu s režimem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů.Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění zaúčtování daňových dokladů a vedení personální a mzdové agendy Správce v souladu se smlouvou o poskytování Služeb a s obecně závaznými právními předpisy, vše zpracováváme v souladu s příslušným Nařízením.Námi zpracovávané Osobní údaje: Osobní údaje obchodních partnerů Správce budou zpracovány v rozsahu ARES: obchodní název, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění Správce. Osobní údaje zaměstnanců Správce budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení a titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, národnost, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje o bankovním spojení. 

Předmětem zpracování Osobních údajů nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení. Zpracováním Osobních údajů v rámci Služeb se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru pro vedení účetnictví a mezd) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb bez dalšího ukončuje i zpracování Osobních údajů.  Ukončením Smlouvy o poskytování Služeb nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli. Zpracování Osobních údajů na základě Smlouvy o poskytování Služeb je bezplatné, tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb.

Po Správci požadujeme zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování a přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů. Jako Zpracovatel nezapojujeme do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce a zpracováváme Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Zohledňujeme povahu zpracování Osobních údajů a jsme Správci nápomocni pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení. Zajistíme, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby. Dále, že naši zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a vyplývajícím ze Smlouvy o poskytování Služeb.

Na žádost Správce kdykoliv umožňujeme provedení auditu či inspekce týkající se zpracování Osobních údajů. Po skončení Smlouvy o poskytování Služeb protokolárně odevzdáme Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb.

Zavádíme technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, abychom zajistily a byly schopni kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat. Vedeme a průběžně revidujeme a aktualizujeme záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení, řádně a včas ohlašujeme případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracujeme s tímto úřadem v nezbytném rozsahu. Zachováváme mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o poskytování Služeb. Postupujeme v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržujeme obecné zásady zpracování osobních údajů, plníme své informační povinnosti, nepředáváme Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektujeme práva subjektů údajů a poskytujeme v této souvislosti nezbytnou součinnost.

FINAPOS s.r.o., IČ: 48168173

zpět nahoru ...

Vedení účetnictví, daně, poradenství

Poskytujeme kompletní účetní služby pro malé a střední firmy v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a zastupování klientů na úřadech, nově i s povinnou elektronickou komunikací,  spolupráci s daňovým poradcem.